EXPANSIVE MINDSET

PRIVACY POLICY

We werken onder de naam Expansive Mindset en vinden jouw privacy belangrijk. Hieronder beschrijven we beleid ter zake dat geldt voor alle webpagina’s en website van Expansive Mindset.


1. OVER DIT PRIVACY BELEID 


1.1 Deze Website, bereikbaar via de domeinnaam www.expansivemindset.com, wordt u aangeboden door ons, Market Inc. Consulting bv. Wanneer u deze Website gebruikt, kunnen wij persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken. 


1.2 Wij hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens en wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. In dit Privacy beleid leggen wij uit wanneer we welke soort persoonsgegevens van u verzamelen, de redenen waarom wij uw gegevens verwerken en informeren wij u van de wettelijke gronden waarop dit gebaseerd is. 

Dit Privacy beleid is dus van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen en verwerken. De verwerking van persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze dienstverlening, wordt beheerst door een ander privacy beleid, dat u hier kan raadplegen. 


1.3 Deze Website maakt ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Sociale media plugins zijn kleine stukjes software die zijn ontwikkeld en geleverd door aanbieders van sociale mediadiensten. 


1.4 Door verder gebruik te maken van onze Website aanvaardt u dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken op de wijze uiteengezet in het Privacy beleid. 2. ALGEMEEN 


2.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Expansive Mindset, (hierna “wij”, “ons”) met maatschappelijke zetel te Rijmeterstraat 37, 2580 Beerzel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0870647650. 


2.2 Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die verwerkt worden via onze Website. Voor vragen kan u steeds contact opnemen met ons via het e-mailadres marc@expansivemindset.com. 


2.3 Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen. U zal steeds geïnformeerd worden van eventuele wijzigingen via de Website of via e-mail. Niettemin raden wij u aan om dit Privacy beleid van tijd tot tijd te raadplegen. 3. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 


3.1 Elke keer dat u onze Website bezoekt verzamelen wij: 

• Technische informatie omtrent de toestellen die u gebruikt, zoals IP-adres, browsertype, geografische locatie, operationeel systeem; 

• Informatie met betrekking tot uw surfgedrag, zoals de duurtijd van uw bezoek, welke links u op klikt, welke pagina’s u bezoekt of het aantal keer u een pagina bezoekt. 


3.2 Wanneer u het contactformulier op onze Website invult of wanneer u om meer informatie omtrent onze dienstverlening verzoekt, verzamelen wij: 

• Identiteitsinformatie die u ons bezorgt zoals uw naam, de naam van uw bedrijf, uw functie, telefoonnummer en emailadres; 

• De inhoud van uw bericht of vraag en de technische details van de communicatie op zich, zoals met wie u contact heeft bij ons, datum, tijd, etc.; 

• Uw voorkeuren met betrekking tot het communicatiemiddel dat gebruikt wordt; 

• Andere persoonsgegevens die u met ons deelt. 


3.3 Alle persoonsgegevens hierboven vermeld ontvangen wij rechtstreeks van u. Het is mogelijk dat wij van partners zoals Google bijkomende informatie ontvangen over uw voorkeuren en surfgedrag. Indien u meer informatie wenst over de manier waarop deze partijen persoonsgegevens verwerken over u en beschikbaar stellen voor anderen, dient u hun privacy beleid te raadplegen. 4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKEN EN DE WETTELIJKE GRONDEN WAAROP DE VERWERKING GESTEUND IS 


Uw persoonsgegevens verwerken wij steeds in functie van een bepaald doel, wat telkens gerechtvaardigd worden door een bepaalde wettelijke grond. Hieronder wordt uitgelegd waarom, en dus voor welke doeleinde wij uw persoonsgegevens verzamelen en op welke wettelijke grond dit gebeurt. 


Doeleind: Wij verwerken uw persoonsgegevens om u specifieke informatie te kunnen geven over onze producten en diensten, dat u ons gevraagd heeft via de Website, per e-mail, telefoon, fax of andere sociale media kanalen. 

Wettelijke grond: Om de nodige stappen te zetten voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, kunnen wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst of om op uw verzoek voor de totstandkoming van de overeenkomst bepaalde maatregelen te kunnen nemen. 


Doeleind: Wij wensen ook te informeren over onze producten en diensten. Behalve indien u een bestaande klant bent en reeds gelijkaardige goederen en diensten van ons heeft afgenomen, zullen wij steeds uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor wij u een promotie, aanbieding, informatie, nieuwsbrief per e-mail of een ander communicatiekanaal sturen. 

Wettelijke grond: Deze verwerkingsactiviteit is gesteund op uw toestemming. 


Doeleind: Wij verwerken uw persoonsgegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om elk redelijk verzoek van de bevoegde autoriteiten, waaronder de Gegevensbeschermingsautoriteit te kunnen naleven. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd op ons eigen initiatief naar de politie of gerechtelijke diensten als bewijs of als er een gerechtvaardigd vermoeden is dat u een onrechtmatige daad of een misdrijf zou gepleegd hebben door uw gebruik van de Website. 

Wettelijke grond: Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de naleving van wettelijke verplichtingen die op ons rusten. 


Doeleind: Wij verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren opdat wij onze Website, reclame, producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, om u meer gerichte informatie en reclame te kunnen bezorgen, aangepaste nieuwsbrieven, aanbiedingen, protmoties en andere commerciële boodschappen van ons of onze geselecteerde partners. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om een derde partij te kunnen informeren in het kader van een overname, een transactie of een fusie door deze derde partij, ook indien deze derde partij haar zetel heeft buiten de EU. We kunnen ook uw persoonsgegevens verwerken om onze legitieme belangen, of die van onze partners of een derde te beschermen, wanneer uw gebruik van de Website kan beschouwd worden als (a) een schending van dit Privacy beleid of een ander intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een derde, (b) een bedreiging vormt voor de veiligheid of integriteit van onze Website of ten aanzien van ons of ten aanzien van de systemen van onze partners, onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of andere vormen van kwaadwillige code, of (c) op enige wijze haat, discriminerend, obsceen, racistisch, illegaal of op een andere manier ongepast is. 

Wettelijke grond: Deze verwerkingsactiviteit is gebaseerd op ons legitiem belang. Onze legitieme belangen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen zijn onder andere: 

• Voortdurende verbetering van onze Website, sociale media kanalen, producten en diensten om te kunnen verzekeren dat wij u de best mogelijke dienstverlening aanbieden; 

• Onze Website en sociale media kanalen behoeden voor misbruik en illegale activiteiten; Marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en onze activiteiten in het algemeen. 5. BEWAARTERMIJN 


5.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zo lang dit nodig is om de doeleinden opgesomd in artikel 4 van dit cookie beleid te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, tenzij: 

• Wij of een derde partij een overwegend belang hebben om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden; 

• Er een wettelijke verplichting is of een gerechtelijk of administratief bevel dat ons verhindert om de persoonsgegevens te de-identificeren. 


6. MET WIE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN 


6.1 Wij delen uw persoonsgegevens met volgende categorieën van ontvangers: 

• Uzelf 

• Onze teamleden die contact moeten hebben met de klanten

• Overheids-, gerechtelijke en andere bevoegde instanties die binnen het wettelijke kader gegevens mogen opvragen.


6.2 Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). 


6.3 Wij kunnen anonieme en/of geaggregeerde persoonsgegevens doorsturen naar organisaties buiten de EER. (bijvoorbeeld wanneer we zodanig gegroeid zijn dat we met (buitenlandse) assistenten moeten werken) Indien een dergelijke doorgifte zou plaatsvinden, verzekeren wij dat er maatregelen voorzien zijn die de veiligheid en integriteit van de gegevens waarborgen en die uw rechten in dit verband respecteren. 


6.4 Wij geven uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare wijze door aan een andere derde partij dan degene vermeld in artikel 6.1 tot 6.3 zonder uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.  7. KWALITEITSGARANTIES 


7.1 U begrijpt dat een essentieel onderdeel van onze marketinginspanningen er op gericht zijn om onze marketingmaterialen relevanter te maken voor u. Wij doen dit door een profiel van u te creëren op basis van uw voorkeuren, wat wij vervolgens kunnen gebruiken om u berichten, promoties, nieuwsbrieven en andere reclame te sturen van onze producten en diensten die u zouden kunnen interesseren. 


7.2 Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook tegen onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. Onze teamleden of derde partij verwerkers krijgen slechts toegang tot uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is en zij zijn onderworpen aan een strikte vertrouwelijkheid. 

U begrijpt anderzijds dat de veiligheid en beveiliging van uw persoonsgegevens inspanningsverbintenissen zijn en die nooit volledig gegarandeerd kunnen worden. 


7.3 Indien u zich geregistreerd hebt om nieuwsbrieven, communicaties, promoties of andere aanbiedingen van ons te ontvangen via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen, dan kan u uw voorkeuren steeds veranderen door op de opt-out link te klinken, die steeds voorzien wordt in dergelijke communicaties. 


8. UW RECHTEN 


8.1 U heeft het recht om toegang te vragen tot al uw persoonsgegevens die wij verwerken. Wij behouden ons het recht voor om een administratieve kost aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende toegangsaanvragen die ons duidelijk overlast, hoge kosten of schade toebrengen. 


8.2 U heeft het recht te vragen dat alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn, kosteloos verbeterd worden. Indien een verzoek om verbetering ons wordt overmaakt, moet dit verzoek vergezeld zijn van het bewijs van de gebrekkige of foutieve aard van de gegevens waarvoor verbetering gevraagd wordt. 


8.3 Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze op eender welk moment in te trekken. 


8.4 U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens verwijderd worden indien ze niet langer vereist zijn in het licht van de doeleinden vermeld in artikel 4 of indien u uw toestemming intrekt. Hierbij moet u rekening houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal afgewogen worden tegen: 

• onze doorslaggevende belangen; 

• wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of rechterlijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken. 


8.5 In plaats van verwijdering kan u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld in artikel 4, maar u deze gegevens nodig heeft om uzelf in rechte te verdedigen

 

8.6 Behalve wanneer wij uw gegevens verwerken op grond van wettelijke verplichtingen, heeft u het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien u kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Indien de verwerking echter in aanmerking komt als direct marketing, heeft u het recht zich kosteloos te verzetten tegen dergelijke verwerking en zonder rechtvaardiging. 


8.7 U heeft het recht om van ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons heeft verstrekt. 


8.8 Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meerdere van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u een e-mail sturen naar marc@expansivemindset.com. Een dergelijk verzoek moet duidelijk het recht vermelden dat u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn, en vergezeld van een digitale gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Indien u het contactformulier gebruikt, kunnen wij u vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs. Wij zullen u zo snel mogelijk ontvangst van uw verzoek bevestigen. Indien het verzoek geldig is, zullen wij het zo snel als redelijkerwijs mogelijk is behandelen en ten laatste dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek u een antwoord bezorgen. Indien u een klacht heeft betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u steeds contact opnemen met ons. via het e-mailadres vermeld hierboven. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is in beginsel de Belgische privacy-commissie. Raadpleeg voor meer informatie de website: http://www.privacycommission.be


Copyright © 2023 Expansive Mindset bv - Rijmeterstraat 37, 2580 Beerzel, Belgium